söndag 12 september 2010

Vänsterkartellen tror att deras problem att de inte är tydliga

Hörde på nyheterna att Vänsterkartellen tror att deras nedgång i opinionen beror på att de inte varit tillräckligt tydliga. Oron är tydlig inför valet på söndag i vänstergänget när sifo idag publicerar sin senaste mätning där Kristdemokraterna går fram kraftigt och får 6,7% och där Alliansen har en konfortabel ledning över Vänsterkartellen med ca 10%.

Jag tror Mona och Ohly är inne på helt fel spår. Det handlar inte om att de varit otydliga utan snarare tvärt om. Ju tydligare gemensam politik Vänsterkartellen lyckats presentera desto bättre har det gått för Alliansen. Och ju tydligare Alliansen varit destå bättre har det också gått för Alliansen.

fredag 27 augusti 2010

LO borde inte nedlåta sig till negative campaigning

Såväl i Örebro som runt om i hela Sverige möts vi av LO-betalda jättelika reklampelare med affischer föreställande Alliansens partiledare och finansministern, med ansiktena upp och ned.
På detta sätt har nu LO valt att ge sig in i valkampanjen, knappast i syfte att stärka respekten för sina meningsmotståndare och det seriösa samtalet. LO säger sig vilja påverka frågor som berör alla sina medlemmar, men valaffischernas slutkläm är ändå: "Rösta på Socialdemokraterna den 19 september".

I valaffischerna ställs våra fyra partiledare, på ett respektlöst och löjeväckande sätt, på huvudet. Detta görs tillsammans med klämkäcka omdömen som "Heltsjukt, Knaslågt, Dumsnålt, Megafel och Dunderdumt". Det är den typen av kampanjmetoder som kallas negative campaigning.
Vi i Alliansen skulle med glädje se att LO under nästa mandatperiod tar sitt förnuft till fånga och visar att man vill samverka och föra en allvarligt menad dialog med samtliga riksdagspartier, inte bara ett.

Vårt land behöver partipolitiskt obundna fackföreningar, som exempelvis SACO och TCO. Till skillnad från LO växer dessa två andra fackliga centralorganisationer.
De miljoner LO idag lägger på valkampanjen för S skulle istället kunna gå till sänkt fackavgift eller till att ge mer utbildning av medlemmar, till exempel skyddsombud. Trots att LO vet att en stor andel av de egna medlemmarna stödjer Alliansen fortsätter de att med flera miljoner stödja ett enda parti i valrörelsen. Hur länge ska detta fortgå?

Alliansen anser att löntagarnas frivilliga samverkan i fackliga organisationer är en självklar och omistlig del av arbetsmarknaden. Vi vill att fler engagerar sig fackligt och kan känna förtroende för facket.

Det kommer knappast att ske med LO-ledningens nedlåtande kampanj som så tydligt visar för alla de som inte håller på S i valet, att de egentligen inte räknas som fullvärdiga LO-medlemmar. Så kan knappast en fackförening fungera, som säger sig vara öppen för alla och behandla alla medlemmar lika.

söndag 22 augusti 2010

Mina personvalsaffischer
Efter att ha snickrat och limmat är det dags att sätta upp personvalsaffischerna.

söndag 30 maj 2010

Ett parti man känner igen

Debattartikel publicerad i NA den 29 maj 2010

I en ledare 24/5 skriver Nerikes Allehanda att väljarna ska kunna känna igen Kristdemokraternas familjepolitik till valet i höst. Det är också vår avsikt. Kristdemokraterna ställer familjens frihet att själva utforma sin vardag mot politikens pekpinnar. Vårdnadsbidraget är ett medel för att ge föräldrar möjligheten att själva anpassa sin barnomsorg efter barnets behov.

Kristdemokraterna var inte ensamma om att driva en sänkning på beskattningen för drivmedel i valrörelsen 2006. Det etablerade mediesverige deltog i bensinskatteupproret som rasade runt om i landet. Vi har under mandatperioden gått med på en höjning men motsatt oss fortsatta höjningar. Klimatvinsterna av förändringar i drivmedelsbeskattning har stått i skuggan av fiskala vinster där finansdepartementet tacksamt mjölkat bilister.

Klimatvinsterna av en förhöjd drivmedelsbeskattning kommer i huvudsak när förnybara drivmedel står som alternativ för konsumenterna. Där haltar verkligheten i dagsläget. Det behövs därför tydliga strategier för biogasdrivmedel och deras introduktion på marknaden.Vi ser till exempel hur biogasen har potential långt bortom de veka 3 TwH som en statlig utredning nyligen förutspådde till 2020.

Det finns en tendens hos NA men också hos andra bedömare att främst identifiera Kristdemokraterna utifrån vårt engagemang för sociala frågor. Mandatperioden har dock sett kristdemokratiska statsråd leda den omfattande omregleringen av Apoteket och försäljningen av statliga företag i ett osäkert finansklimat. Svenska statens upphörande i rollen som sprittillverkare borde vara bekant för de flesta.

NA efterlyser ett kontinuerligt budskap från Kristdemokraterna. Vi har en tydlig kontinuitet så till vida att vi fortsätter betona vikten av ett samhälle som tar parti för de som saknar röst. För dem som bor utanför tunnelbanans räckvidd eller föredrar att själv utforma barnomsorgen efter sitt barns behov. Vid några tillfällen har detta myntats som en politik för verklighetens folk. Jag håller med.

Lars-Axel Nordell, riksdagsledamot (KD)

Lars-Axel Nordell vid Tillgänglighetsmarschen i Örebro den 29 maj 2010

Jag har sedan drygt ett år tillbaka fått förtroendet att företräda invånarna Örebro län i Sveriges riksdag. Därmed har jag tagit med mig mer än 20 års erfarenhet av sjukvårdspolitik och handikappolitik till socialutskottet där jag är Kristdemokraternas talesman i folkhälso- och handikappolitiska frågor.

Den kristdemokratiska politiken är förankrad i en människosyn som utgår från människans lika och okränkbara värde och som samtidigt erkänner att alla människor är olika. Utifrån sina egna villkor ska alla ha rätt till delaktighet och gemenskap i samhället.

Vi menar att graden av funktionsnedsättning är en följd av samhällets oförmåga att gå människor med funktionsnedsättning till mötes.

Tillgänglighet får aldrig betraktas som ett särintresse utan ska ses som ett allmänintresse. Vi vill se generella åtgärder före särlösningar. Att vi har färdtjänst får aldrig leda till minskad tillgånglighet på våra tåg och bussar.

Tio år efter startskottet för en den nationella handlingsplanen för ”ett samhälle tillgängligt för alla” står vi nu här på Stortorget i Örebro och konstaterar att det inte räckte med välformulerade och ambitiösa planer.

En titt i backspegeln visar att det faktiskt inte hände särskilt mycket konkret de första åren. Mycket snack och lite verkstad kan man säga. Det gick riktigt sakta i början och trots att regeringen tillsammans med SKL lyckats öka tempot i slutspurten kommer vi inte att nå målet detta år.

En undersökning från 2008 visar att nio av tio kommuner hade åtgärdat mindre än hälften av uppenbara hinder. Många myndigheter har också halkat efter i tillgänglighetsarbetet.

I Örebro län är det fem kommuner som svart på undersökningen och enl SKL kommer dessa kommuner inte att nå målet detta år.
I Örebro och Karlskoga kommer högst 75 procent av de enkelt avhjälpta hindren att vara åtgärdade.

Regeringens skrivelse ”Uppföljning av den nationella handlingsplanen för HK-politiken och grunden för en strategi framåt” kommer att behandlas i riksdagen nästa vecka.

Syftet är att skapa en samhällsgemenskap med mångfald som grund där personer med funktionsnedsättning blir fullt delaktiga i samhällslivet. Det är en femårig strategi som ska bygga på nedbrutna delmål och en tydlig uppföljningsstruktur och en årlig totalredovisning.

En bra metod som används i allt fler sammanhang är sk Öppna jämförelser, der medborgarna kan jämföra allt ifrån operationsköer till resultatet av livsmedelsinspektioner vid restauranger på den egna orten.

För att kunna mäta tillgänglighet måste lämpliga index tas fram med ett antal tillgänglighetskriterier. Genom öppna jämförelser kan sedan resultatet presenteras kommunvis. I dag har en tredjedel av landets kommuner guider på internet som beskriver tillgängligheten på olika platser och lokaler.

Under den allmänna motionstiden lämnade jag in en motion som krävde översyn av fördelningen av statsbidrag till vardagstolkning för döva. Eftersom statsbidraget delvis baseras på invånarantal och inte utifrån antalet brukare får vi i Örebro län minst per tolkuppdrag trots att behoven är störst här. Vi får 1.000 kr mindre per tolkuppdrag än Gävleborg som får mest.

I veckan fick jag det efterlängtade beskedet att det blir en ny översyn med syfte att få en rättvisare fördelning av statsbidraget.

Kristdemokraterna har sedan länge efterfrågat en lag mot diskriminering av funktionshindrade och en utredning har gjorts som blev färdig nu i vår.

I veckan som gick kom det efterlängtade beskedet att Alliansregeringen har för avsikt att komplettera diskrimineringslagstiftningen med ett förslag till hur bristande tillgänglighet kan betraktas som diskriminering. Förslaget kommer inom kort att sändas ut på remiss.

Till sist: Min förhoppning är att en sådan diskrimineringslag inte ska behöva fälla någon för diskriminering. Jag är övertygad om att själva förekomsten av lagen kommer att sätta ett ökat tryck på det svenska samhället att genomföra full tillgänglighet.

onsdag 12 maj 2010

Medborgarna är ingen skattkammare!

Nu ska hela svenska folket ha deklarerat sina inkomster för året som gått. Självklart ska vi alla hjälpas åt att finansiera den gemensamma välfärden via skatten. Men Alliansen har visat att det går att hushålla med utgifterna så att skatten kan sänkas. På det sättet stannar mer pengar hos dem som tjänat ihop dem.

Numera är det enkelt att deklarera. Flera miljoner har redan gjort det via mobilen eller internet. De har accepterat Skatteverkets förtryckta privatekonomiska uppgifter med en enkel signatur. Andra yrkar på avdrag för resor till och från arbetet, uthyrning av delar av bostaden etc.

Den 19 september går svenska folket till val för att rösta fram en regering som ska styra landet de kommande 4 åren. Vänsterkartellen står för en syn på medborgarnas inkomster som något som staten har rätt att godtyckligt disponera. Denna syn delar inte jag. Staten äger inte medborgarnas löner. Varje skatteuttag som görs ska vara väl motiverat och visa på respekt för medborgarnas pengar.

En annan grundläggande inställning jag har är att skatt ska betalas efter bärkraft. Vi ska gemensamt och solidariskt bära den börda som vår gemensamma välfärd kräver.
Men alla ska inte betala lika mycket. Högavlönade ska betala mer än lågavlönade.
Kristdemokraterna och Alliansregeringen har under mandatperioden genomfört fyra jobbskatteavdrag, två pensionärsskatteavdrag och ett tredje ska införas den 1 januari 2011. För en person med en månadslön före skatt på 22.000 kronor, innebär skattesänkningarna ytterligare 18.000 kronor i plånboken per år, varje år.

Därför är jag glad att Alliansen genomdrev jobbskatteavdraget, ett avdrag först och främst inriktat på låg- och medelinkomsttagare. Varje månad får nu dessa inkomstgrupper ett extra tillskott i plånboken av de pengar som de har slitigt hårt för, och som rättmätigt tillhör de själva. Alltför höga skattenivåer inkräktar på den enskilda personens och familjens rätt och ansvar att förverkliga grundläggande värden och livsmål.

I kontrast till detta står oppositionens huvudlösa iver att spendera varje krona staten har sparat och ser medborgarna som en skattkammare som de bara kan ösa mer och mer ur. Det skramlar högt på vänsterkanten, men det ekar skrämmande tomt.

Lars-Axel Nordell (kd)
Riksdagsledamot Örebro län

söndag 25 april 2010

Avdragsrätt på gåvor ökar givandet

Kristna Socialdemokrater förespråkar en inskräknt värld

- Artikel införd i Nerikes Allehanda 25 april 2010 -
Broderskaparen Harald Lundberg vädjar – mot bättre vetande – om att Kristdemokraterna slopar kravet på avdragsrätt på gåvor till ideella organisationer (NA 18/4). Att företagares och enskildas givmildhet ska straffbeskattas verkar vara en gängse syn inom vänsterrörelsen.

Tänk dig att du som ägare till ett fåmansbolag kommit överens med dina anställda om att ge en gåva till Stadsmissionen istället för dela ut julklappar på personalfesten. Det som kommer att hända då är att du inte får räkna det som kostnad i företaget, utan du beskattas för det som om det vore en utdelning från bolaget. Nuvarande regler ger alltså en skatt för bolaget och privatpersonen på tillsammans 68 procent. Ger du istället gåvan till de anställda blir det avdrag i företaget och sänkt bolagsskatt. Helt okej i vänsterkartellens värld där samhället stavas offentlig sektor och där ivata och ideella sektorn bara är en fotnot i protokollet.

Det är en inskränkt värld som de kristna socialdemokraterna är med och förespråkar. Med en avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer skulle julgåvan till Stadsmissionen behandlas på samma sätt som julgåvan till de anställda. Det skulle öka givandet till ideell verksamhet avsevärt och inte minst – beroendet till staten skulle minska.

Sverige är i dag det enda landet i Europa som inte har någon form av avdragsrätt för gåvor eller sponsring till ideella organisationer och forskning. Ett intressant exempel är Norge, där gåvoavdraget ledde till att gåvogivandet ökade med över 30 procent.

Harald Lundberg antyder att Kristdemokraterna inte har kunnat hålla sina vallöften och därmed bör undvika att ge nya. Var har den gode broderskaparen varit de senaste åren? Vi införde vårdnadsbidraget år 2008 och arbetar nu för att det ska höjas. Vi avskaffade fastighetsskatten, som skapade oro för stigande taxeringsvärden och som gjorde att människor tvingades flytta från sina hem och där vanliga människor aldrig kunde fatta varför de skulle betala skatt på teoretiska inkomster. Tre och ett halvt år efter att Alliansregeringen tillträdde kan det konstateras att av de 57 punkter som fanns i vårt Garantibevis vid valet 2006, är 93 procent av dem klara eller på gång.

På Kristdemokraternas initiativ tillsattes gåvoincitamentsutredningen som ligger till grund för ett förslag som beräknas inbringa cirka 800 nya miljoner kronor till den ideella sektorn. Ett förslag som dock är blygsamt i ett internationellt perspektiv. Vi har inte fått igenom allt - det är en del av arbetet i allians.

Uppenbarligen tror Lundberg att hans eget partis vallokomotiv är ensamma regeringsalternativ. Tydligen saknas tågmästare Ohly i den önskedrömmen.

Lars-Axel Nordell (KD)

torsdag 22 april 2010

Patienten är den verkliga vinnaren!

Bilden visar utvecklingen från sept 2008 till nov 2009 och vidare till första kvartalt 2010 vad gäller genomsnitt av besök och operationer.

Regeringens och socialminister Göran Hägglunds kömiljard för att korta vårdköerna har blivit en succé. Det är glädjande att nästan alla landsting inklusive Örebro läns landsting har klarat regeringens krav vad gäller första kvartalet och får nu dela på 250 miljoner kronor.

Patienter som väntar på besök mer än 90 dagar har på ett år minskat med 51% från 60.134 till 29.258 patienter i kö. Motsvarande siffra för behandling/operation är 46% en minskning från 17.468 till 9.397 patienter.

Även om landstinget dragit vinstlotten och genom att ha kontroll på sina vårdköer och lyckats halvera dem så är det ändå patienten som är den verkliga vinnaren. Det är patienten som slipper stå i långa vårdköer och vänta på att få besöka vården eller få sin operation.

Nyckeln till framgången är att Hägglund valt att inte gett pengar till de landsting som har långa köer utan tvärt om till de landsting som har korta köer. Det är precis ett sådant grepp vi önskade oss under min tid som oppositionsråd i Örebro läns landsting.

Alliansregeringen har visat på en framgångsrik metod för att patienter som väntar på sjukvård ska komma till läkare och befrias från vänta på operation. Samtidigt kan man konstatera att det är i de landsting som i årtionden styrts av socialdemokrater som väntetiderna är längst och där patienter fortfarande mest befinner sig i väntrum.

onsdag 21 april 2010

Samhället är större än offentlig sektor


Jag är så trött på alla som sätter likhetstecken mellan den offentliga sektorn och samhället. De som gör det försöker uppenbarligen monopolisera det offentliga och förminska betydelsen av de två övriga samhällssektorerna. Detta är allvarligt inte minst mot bakgrund av att det är genom ett fungerande näringsliv vi kan finansiera den offentliga sektorn.

Man brukar tala om de tre samhällssektorerna; den ideella sektorn, den privata sektorn och den offentliga sektorn. Den idella sektorn som också brukar kallas civila samhället innehåller bl a 200.000 föreningar i vårt land. Hela 86% av befolkningen är med i en eller flera föreningar.
Den privata sektorn dit näringslivet hör genererar både arbetstillfällen och skatteintäkter för att finansiera vård, skola och omsorg.
Den offentliga sektorn är till största delen skattefinansierad och har hand om viktiga välfärdsområden. Samhället är med andra ord betydligt större än den offentliga sektorn.

Ibland hör man uttryck som ”samhällets fel” eller att ”det är samhällsfinansierat”. De som säger så menar inte att det är näringslivets sak att ansvara för eller betala utan de åsyftar den offentliga sektorn.

Vi kan skratta åt sportgrodan ”Jag hälsar representanter för idrottsrörelsen, pressen och inte minst media välkommen.”, eftersom pressen tillhör media. Men det är lika fel att säga ” Jag hälsar representanter för idrottsrörelsen, näringslivet och samhället välkommen”, eftersom både näringslivet och idrottsrörelsen är viktiga delar av samhället.

onsdag 31 mars 2010

Vänsterkartellen fruktar ett 1800-talsspöke

Idag publicerar tidningen Världen Idag min debattartikel med rubriken "De rödgröna fruktar ett 1800-talsspöke". Den handlar om att Vänsterkartellen tänker avskaffa RUT-avdraget och försätta de 11 000 svenskarna, som idag är sysselsatta inom hemservicebranschen, i arbetslöshet. Läs artikeln här.

tisdag 30 mars 2010

Patienten är vinnaren när Örebro nu får läkarutbildningen


Ett bättre och mer positivt svar på min riksdagsmotion om läkarutbildning till Örebro kunde jag inte ha fått. Självklart kommer det att betyda mycket för Örebro universitet och för hela regionen. Men mest kommer det att betyda för framtidens patienter som ska erbjudas vård när de behöver den utan att tvingas vänta i långa vårdköer.

Det hade varit svårt att klara av morgondagens behov av läkare utan det tillskott som Örebro universitet nu ger. Det är mycket som nu ska tas igen. Om sex år behövs 6 000 nya läkare i vårt land. Stora pensionsavgångar bland läkare väntar, samtidigt som trycket på sjukvården kommer att öka med anledning av att gruppen äldre växer.

Den akuta läkarbristen som redan idag råder leder till dyra lösningar, då landstingen tvingas hyra in stafettläkare. Sveriges landsting hyr tillsammans in cirka 1 000 läkare varje vecka. Förutom orimligt höga kostnader har systemet med inhyrda läkare lett till att patienter får möta olika läkare vid varje besök på vårdcentralen, vilket ofta kan vara jobbigt och förvirrande för patienten och samtidigt fördröja diagnosen och därmed äventyra hälsan.

Till dags dato har den svenska läkarutbildningen haft 1 220 utbildningsplatser, spridda på sex universitet. Till det kommer att vi i Sverige har gjort oss beroende av att ta andra länders utbildningsplatser i anspråk för att klara vår läkarförsörjning. Hela 60 procent av dagens läkare kommer från utbildningar utanför Sverige, framförallt från Polen, Danmark, Ungern och Rumänien. Det handlar både om rekrytering av färdigutbildade läkare från andra länder samt att svenska läkarstudenter genomför sina studier utomlands eftersom pga de begränsade utbildningsplatserna i Sverige.

I och med högskoleverkets beslut att säga ja till läkarutbildning vid ett sjunde universitet, tillkommer nu en viktig pusselbit för att klara framtidens läkarförsörjning. Vid Örebro universitet finns en etablerad medicinsk fakultet med utbildning och forskning och med ett nära samarbete med Örebro läns landsting och Universitetssjukhuset i Örebro.

I och med dagens beslut står nu Örebro universitet redo att köra igång läkarutbildningen snarast möjligt.

fredag 19 mars 2010

"En krona från Hägglund är värd 46 gånger mer.”.

Under min tid som oppositionslandstingsråd i Örebro läns landsting kommer jag ihåg att vi i oppositionskansliet många gånger suckade inför de långa vårdköerna och den socialdemokratiska regeringens årliga anslag till de lansting med långa vårdköer, med syfte att korta dem.

Vi konstaterade att de landsting som envetet engagerade sig för att deras länsinvånare skulle få vård utan att behöva stå i kö inte fick några extra pengar av staten medan de med långa köer fick en rejäl hacka.

Vi sade ofta -tänk om det fanns en regering som vågade ge pengar till de som inte har vårdköer istället för tvärt om.

Det är precis det som Kristdemokraternas partiledare, socialminister Göran Hägglund gjort. Det socialdemokraterna inte lyckades med under sina senaste tolv år vid makten har Hägglund lyckts med på tolv månader. Genom att anslå en kömiljard som skulle fördelas på de landsting som vid förra årets slut kunde ge behandling i rätt tid till 90 procent av patienterna.

Alla landsting utom ett, klarade av detta. På ett år minskade besöksköerna med 77 procent från ca 98.000 till 23.000. Köerna till behandling/operation minskade med 82 procent, från ca 30.000 till 6.000. I Örebro län har andelen som fått komma på besök inom 90 dagar ökat på ett år från 68 till 94 procent.

Svenska Dagbladet hyllar Hägglund i gårdagens ledare där de skriver att ”en krona från Hägglund är värd 46 gånger mer.”. De skriver att sossarna plöjt ner 46 miljarder under 2000-talet för att kapa köerna medan Hägglunds enda miljard gav ett omedelbart resultat.

tisdag 16 mars 2010

Fick lämna tillbaka tavlan till Picasso

En god vän från Örebro var som barn ute på bilsemester i Europa med sin familj. De besökte många länder och intressanta platser under sin resa.

En dag sa pappan i familjen att han funderade på att besöka en konstnär som hade en ateljé i närheten. Det var en konstnär som hade börjat bli känd och pappan tyckte det var spännande att få besöka konstateljén och kika på alla tavlor och förhoppningsvis även få träffa konstnären.

De gjorde slag i saken och åkte till ateljén. De fick träffa konstnären och gå runt i ateljén och på plats uppleva konsten. Pappan blev sugen på att köpa en av tavlorna. Han hittade särskilt en tavla som han skulle vilja köpa.

Det blev familjeråd om möjligheterna att köpa tavlan. På den tiden fick man bara föra ut ett begränsat antal svenska kronor när man reste utomlands. Visserligen hade de passat på att föra ut så mycket pengar som var tillåtet men om de skulle köpa tavlan så skulle de tvingas att avbryta semestern och åka hem till Sverige tidigare än beräknat.

Det var ett jobbigt beslut men till slut lämnade ändå pappan tillbaka tavlan han var intresserad av till Pablo Picasso. Visst hade det varit häftigt för dottern att idag att ägt en dyrgrip som denna originalmålning av Picasso.

Det som satte käppar i hjulet för Picassoaffären var svårigheten att föra pengar mellan Europas länder. Idag ser det helt annorlunda ut med den fria rörligheten och där flertalet EU-länder dessutom har en gemensam valuta. Jag tror det är dags att även vi i Sverige måste förbereda oss för att gå över till Euron, för att underlätta handeln och rörligheten mellan länderna.

torsdag 11 mars 2010

Kristdemokrater på Guldplats

Fr v: Lars-Axel Nordell, Liza-Maria Norlin och Ingemar Vänerlöv

Varje år genomförs ”Drogkampen” i riksdagen där partierna tävlar mot varandra i en frågetävling som nykterhetsrörelsen arrangerar.
Det rör sig om ett brett spektrum av frågor som handlar om kultur, samhälle och internationellt men där fokus framförallt sätts på alkohol och andra droger.

För första gången lyckades Kristdemokraterna i riksdagen den 10 mars 2010 ta hem segern i Drogkampen. På andra plats kom Vänsterpartiet och på tredje plats kom Centernpartiet. Kristdemokraternas lag bestod, förutom jag själv, av Ingemar Vänerlöv och Liza-Maria Norlin.

torsdag 4 mars 2010

De rödgröna offrar tusentals jobb!

En kvällstidning publicerar ett helt uppslag om sosseelitens flitiga användande av avdragsmöjligheten för hushållsnära tjänster, samtidigt som vänsterns Lars Ohly i TV4 myser över att han lyckats få med sej både socialdemokraterna och miljöpartiet på att avskaffa det sk RUT-avdraget om de skulle vinna valet. Avdragsmöjligheten för hushållsnära tjänster är från början en Kristdemokratisk fråga som vi lyckats få majoritet för och genomfört i riksdagen.

Inte nog med det. Nu riskerar även ROT-avdraget att fara all världens väg om nu olyckan skulle vara framme och socialdemokraterna och miljöpartiet till hösten skulle bilda regering med det gamla kommunistpartiet. Logiken kanske talar för att tar man bort det ena, som framförallt ger kvinnor arbetstillfällen så är det också rimligt att plocka bort det andra, som framförallt ger jobb åt män.

Av ideologiskt-socialistiska skäl offrar nu vänsterkartellen utan att blinka ett stort antal arbetstillfällen. Om de rödgröna vinner valet i höst kommer flera tusen lågavlönade, oftast kvinnor, att få sparken. Idag är 11 000 svenskar sysselsatta inom hemservicebranchen, varav uppskattningsvis ett 300-tal i Örebro. Bland dem som arbetar i branschen kommer ca 75 procent från tidigare arbetslöshet. Många får ta sina första kliv in på arbetsmarknaden.

Enligt Skatteverket tillkommer närmare 23 000 unika köpare varje månad bland dem som utnyttjar tjänsten. 71 procent av dessa är dessutom medelinkomsttagare. Allt fler upptäcker möjligheten att utnyttja möjligheterna till hushållsnära avdrag. Det borde lugna de som behöver en klassanalys till frukost för att starta dagen.

RUT-avdraget börjar bli en verklig succé och två av tre svenskar vill ha kvar RUT-avdraget. Vänsterkartellens oförmåga att lyssna på väljarna och deras oförmåga att inse värdet av en växande hemservicesektor är anmärkningsvärd.

Ett genomförande av Vänsterkartellens hot leder till allvarliga konsekvenser som: ökat svartarbete, färre riktiga jobb, sämre skydd för dem som arbetar, mindre skatteintäkter samt mindre tid för stressade familjer som försöker få ihop sitt livspussel med hjälp av hushållstjänster.

Det är bara att tacka och ta emot när Vänsterkartellen så frejdigt placerar vinnande valfrågor i knäet på Kristdemokreterna och Alliansregeringen.

fredag 19 februari 2010

Älgar spär på SJ:s problem

Som om det inte var nog med snökaos, nedisade tåg och banväxlar som skapar problem för järnvägen. Nu visar det sig att också älgarna spär på problemet med tågförseningar och inställda tågavgångar.

Vid Trafikutskottets offentliga utfrågning på torsdagen om vinterns störningar i järnvägstrafiken framkom att under december och januari har sammanlagt 60 älgar blivit påkörda av tåg. Det är två till tre gånger så många som det brukar vara så här års. På grund av snömängden söker sig älgarna till upplogade vägar och järnvägar och därmed blir det också kollisioner och skadade tåg.

Tågen måste repareras så förmodligen får plastföretaget i Öskevik i norra Örebro län, som tillverkar nospartier i glasfiberlaminat för X-2000-tåg, mer att göra. Men ofta måste tågen tas ur trafik några dagar medan de repareras, vilket innebär ännu mer bekymmer för SJ..

Det är glädjande att svenska folket reser allt mer med tåg. Idag är det dubbelt så många som reser med SJ som för några år sedan. Under de senaste fem åren har resenärerna ökat med 30 procent. Det gör det ännu viktigare att vi har ett robust system med ett järnvägsnät som tål svenska vinterdagar.

Med anledning av vinterns många försenade och inställda tåg ställde jag en fråga till infrastrukturminister Åsa Torstensson som i sitt svar bl a skriver att vintern är ” i södra och mellersta Sverige den kallaste på 20 år, på vissa platser på 50 år. Det är just den ihållande kylan i kombination med upprepade snöfall som gör problemen så stora i järnvägssystemet. Men naturligtvis innebär förbättrat underhåll och ökad infrastrukturkapacitet på sikt minskade risker för störningar i tågtrafiken, inte minst runt våra större städer”, skriver infrastrukturministern..

Vid den offentliga utfrågningen poängterade banverket att de tagit fram ett stort antal åtgärdspunkter. Bl a har de för avsikt att sätta upp viltstängsel längs järnvägen vid särskilt känsliga områden.

Det är bra att åtgärdspunkterna kommer fram och det bör innebära att när dessa åtgärdats måste det resultera i ett stabilare system där tågen kan följa tidtabellen. Självklar finns det all anledning att följa upp dessa åtgärdspunkter inför nästkommande vinter.

tisdag 9 februari 2010

Förvirrat av DN

Efter Kommun- och Landstingsdagarna i Jönköping ägnade sig Dagens Nyheter i en ledare åt att kommentera Göran Hägglunds tal om att det nu är pensionärernas tur att få skattelättnader samt att Hägglund vill att Kristdemokraterna ska ge röst åt "Verklighetens folk".

Faktum är att ytterligare en sänkning av pensionärsskatten är det tredje steget under denna mandatperiod i att sänka skatten för pensionärsgruppen. Under socialdemokraternas tolv år vid makten sänkte de inte pensionärsskatten med en enda krona. Alliansregreignen har, sedan förra valet, sänkt skatten vid två tillfällen med sammanlagt 5,5 miljarder kronor vilket alltså ska jämföras med socialdemokraternas 0 kr under tre mandatperioder. Det är ingen hemlighet att det var vårt parti som drev på att den senaste skattesänkningen kom till stånd. Utan oss hade den knappast genomförts.

Nu har Statsministern och övriga partiledare hos Allianspartierna instämt i Hägglunds ambitioner att genomföra det tredje steget för att sänka pensionsskatten. Detta är mycket välkommet!

Det tillhör ju inte vanligheterna att omnämnas i DN:s ledare men så blev fallet i samma ledare där de som ett exempel på politisk klåfingrighet där politiken lägger sig i för mycket lyfter fram en motion som jag lagt i riksdagen tillsammans med riksdagskolegan från Karlstad, Dan Kihlström.

I motionen efterlyser vi symblmärkning av produkter för att underlätta källsortering. Vem har inte stått och slitit sitt hår framför sorteringskärlen och undrat var olika förpackningar och material ska placeras? Detta skulle enkelt kunna ordnas om samma symboler återfinns på förpackningar som på återvinningskärlen. Att underlätta för folk vid källsorteringen stämplar DN som att vi vill ha pekpinnar.

Vän av ordning måste fråga sig om DN:s ledarredaktion tycker att tvätt- och skötselråden i våra kläder också inskränker människors frihet? För det är just symbolmärkningen av kläder som gett inspiration till att också symbolmärka för att underlätta källsorteringen. Nej, det var ett extremt dåligt exempel som DN valde att lyfta fram i sin ledare.

Om de ansträngt sig en aning hade de säkert kunnat hittat exempel som vi alla kunnat hålla med om där politiken lagt sig i beslut som vi tycker ska fattas av familjerna själva vid köksbordet.

Ett strålande resultat av DN:s ledare denna gång blev ändå, trots stolpskottet, att frågan var politikens gränser går, diskuteras ute i landet.

lördag 16 januari 2010

Högre tillsynskrav på alkohol positivt


Pressmeddelande
Örebro/Stockholm 15 januari 2010

Lars-Axel Nordell (KD), folkhälsopolitisk talesperson, kommenterar förslaget till ny alkohollag

Då alkohol inte är vilken vara som helst är det viktigt med en fungerande lagstiftning. I flera kommuner haltar tillsynen av alkohollagen väsentligt. Därför är det nu positivt att högre krav kommer att ställas på kommunerna på tillsynen av hur alkohollagen följs. Det säger Lars-Axel Nordell (KD), riksdagsledamot för Örebro län och partiets alkoholpolitiske talesman, i en kommentar till förslaget till ny alkohollag som presenterades på fredagen.

I förslaget ingår bland annat att sushirestauranger ska kunna få servera alkohol. För att få serveringstillstånd, ska den sökande avlägga ett prov som visar tillräckliga kunskaper om alkohollagstiftningen. Gatukök, caféer, hamburgerrestauranger ska inte kunna komma ifråga för serveringstillstånd. Frågan om gårdsförsäljning av alkoholdrycker ska däremot utredas på nytt.

– Även om försäljning av lokalt producerat vin på svenska gårdar inte skulle påverka totalkonsumtionen i någon större utsträckning avvisar alkoholutredningen gårdsförsäljning av folkhälsoskäl. Gårdsförsäljningen skulle dessutom stå i strid med EU-rätten och hota detaljhandelsmonopolet, säger Lars-Axel Nordell.

– Jag hade gärna sett att regeringen satt punkt för frågan om gårdsförsäljning i Sverige utifrån alkoholutredningens förslag och med stöd av tunga remissinstanser som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Jag har svårt att se hur en ny utredning kan komma fram till annat än vad alkoholutredaren Anita Werner landade i.

– Det är dock glädjande att folkhälsominister Maria Larsson har sett till att lagrådsremissen fortsatt slår vakt om den restriktiva alkoholpolitiken som framförallt bygger på att bevara det svenska detaljhandelsmonopolet, avslutar Lars-Axel Nordell